Du är här:

Hållbarhetskrav ger behov av ny kompetens

Lotta Eriksson

2 min 2023 - 04 - 28

När det nya EU-direktivet CSRD införs, kommer även mindre företag att behöva integrera hållbarhet i sin finansiella rapportering. Det innebär att ekonomifunktionen  måste prioritera och ha bra kunskap om hållbarhetsfrågor. Det slår Meritmind fast. Företaget har även identifierat några kompetenser som kan behövas för att hantera framtidens hållbarhetskrav.

 

För att vara säker på att er verksamhet uppfyller kraven i CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, kan ekonomiavdelningen behöva stärka upp med kompetenser som kanske inte förknippas med den traditionella ekonomirollen. Det poängterar Meritmind, som rekryterar och tillhandahåller tjänster på ekonomiområdet, i en artikel på sin hemsida.

Företag måste bland annat kunna ta fram och definiera nyckeltalen utifrån ESG där E står för miljömässig hållbarhet (Environmental), S för social hållbarhet (Social) och G för styrningsfrågor (Governance) - men kan också behöva komplettera teamet med följande kompetenser:


Datahantering och rapportering

Ekonomifunktionen måste kunna samla in, analysera och rapportera data på ett strukturerat och korrekt sätt. Det kräver kunskap om datahantering, datavisualisering och rapporteringstekniker.


Kunskap om nya lagar och regler

Det är viktigt att ha en god förståelse för de juridiska kraven inom hållbarhet och hur de påverkar verksamheten. Någon bör därför ha dedikerat ansvar för detta.


God kommunikationsförmåga

Det bör finnas kompetens inom ekonomifunktionen för att, på ett tydligt och övertygande sätt, kommunicera företagets hållbarhetsarbete till olika intressenter.


Samarbetsförmåga

Hållbarhetsfrågorna involverar hela organisationen så man måste kunna samarbeta med andra avdelningar och intressenter, för att uppnå företagets hållbarhetsmål.


Projektledning

Implementering av hållbarhetsstrategier kräver ofta projektledning, och ekonomifunktionen kan spela en viktig roll i att driva projekten, vilket ställer krav på kunskap om projektledningstekniker, budgetering och riskhantering.

Läs mer på Meritminds hemsida!