Du är här:

Mer lättförståelig momslag

Lotta Eriksson

1 min 2023 - 02 - 24

Regeringens proposition om ny momslag överlämnades till riksdagen i januari. Den föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.


I propositionen från Finansdepartementet (Prop 2022/23:46) föreslås en ny mervärdesskattelag som ersätter den nuvarande mervärdesskattelagen.

Den föreslagna lagen är en omarbetning av nuvarande mervärdesskattelag och syftet har varit att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.

Den nya lagen uppges därför få en helt ny struktur samtidigt som den moderniseras språkligt och anpassas till mervärdesskattedirektivets begrepp, struktur och systematik.

Dessutom uppger regeringen att det införs bestämmelser i lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster samt vissa bestämmelser i lagen om frihet från skatt vid import med mera, som bara avser mervärdesskatt.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

Läs mer på regeringens hemsida