Du är här:

Ny kurs i praktiskt bokslutsarbete

Lotta Eriksson

2 min 2023 - 03 - 02

Behovet av kompetens inom bokslutsarbete är stort och Företagsuniversitetet har därför tagit fram en ny tredagarskurs som ger kunskaper i allt från förberedelserna till den färdiga årsredovisningen.

 

Bokslutsarbetet kräver kunskap om lagar, normer och praxis. Det är också viktigt att skapa effektiva rutiner för att säkerställa att alla moment blir korrekta och att allt sker i rätt ordning.

Därför finns nu en ny kurs på tre dagar i Praktiskt bokslutsarbete. Kursen vänder sig till alla som behärskar löpande bokföring, som har medverkat i månadsbokslutsarbetet och som vill lära dig hela processen för att självständigt kunna arbeta med samtliga delar i bokslutet.

Utbildningen följer de steg som oftast tillämpas i bokslutsarbetet. För varje steg får deltagarna lära sig gällande regler och får även råd om rutiner och tillvägagångssätt. Det är en praktisk och konkret utbildning där alla får öva mycket och även arbeta i ett bokslutsprogram.

Annica_K-1

Enligt den uppskattade kursledaren, Annica Kämpe, får deltagarna också lära sig regelverket för en årsredovisning. Årsredovisningen är ju  "kronan på verket" och ett riktigt utfört bokslut skapar grunden för en korrekt årsredovisning.

På schemat står bland annat:

 • periodisering av inkomster och utgifter
 • god redovisningssed och rättvisande bild
 • kundfordringar
 • avsättningar
 • varulager
 • semesterlöneskulder
 • koncernbidrag
 • periodiseringsfonder
 • anläggningstillgångar
 • årsredovisningslagen
 • inkomstskattelagen
 • skatteberäkning
 • utdelning
 • fastställelseintyg och förvaltningsberättelse

 

Praktiskt bokslutsarbete går närmast 22-24 maj - läs mer och boka en plats här!