Du är här:
  • Startsida
  • Ekonomiblogg
  • Nytt ställningstagande om gränsdragningen mellan ekonomisk och privatverksamhet

Nytt ställningstagande om gränsdragningen mellan ekonomisk och privatverksamhet

Lotta Eriksson

3 min 2021 - 04 - 21

Skatteverket har presenterat en nytt ställningstagande gällande gränsdragningen mellan ekonomisk och privatverksamhet, vilka förutsättningarna är för att någon ska anses vara en beskattningsbar person.


En beskattningsbar person är en person som bedriver en verksamhet självständigt och som har för avsikt att fortlöpande tillhandahålla varor eller tjänster mot ersättning. Den som vill bli betraktad som en beskattningsbar person ska med objektiva omständigheter kunna visa att det är sannolikt att förutsättningarna är uppfyllda.

Nu har Skatteverket kommit med ett nytt ställningstagande (Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk verksamhet och privat verksamhet, mervärdesskatt), som ersätter ställningstagandet med samma namn från 2015.

Ställningstagandet innehåller förtydliganden och innebär framför allt vissa  ändringar i bedömningen av när verksamheter med tävlingar inom trav- och galoppsport uppfyller kraven för att vara en ekonomisk verksamhet.

På Skatteverkets hemsida skriver Skatteverket att begreppet fortlöpande innebär att syftet ska vara att sälja varor eller tjänster kontinuerligt och med viss frekvens. Bedömningen av om kravet på fortlöpande försäljningar är uppfyllt ska göras utifrån vad som är normalt för den typ av verksamhet som bedrivs och vad det är för varor eller tjänster som tillhandahålls.

För verksamheter som gränsar till det privata ska en bedömning göras utifrån alla omständigheter i det enskilda fallet. En ekonomisk verksamhet förutsätter att en person vidtar aktiva åtgärder för att fortlöpande få intäkter i form av ersättningar för att sälja varor eller tjänster på ett sätt som skiljer sig från hur en privatperson agerar.

Skatteverket anger också att vad som bedöms vara en normal försäljningsfrekvens i en ekonomisk verksamhet beror på vad det är för varor eller tjänster som säljs. En verksamhet som består i att sälja varor eller tjänster fortlöpande mot ersättning kännetecknas av att det finns en strävan efter att intäkterna från försäljningarna ska täcka kostnaderna i verksamheten. Möjliga intäkter i förhållande till verksamhetens kostnader är därför normalt av avgörande betydelse.

Det innebär att om priset på de varor eller tjänster som ska säljas är lågt krävs normalt en högre försäljningsfrekvens än för försäljning av varor eller tjänster som sker till ett högt pris. Skatteverket anser därför att även priset för de varor eller tjänster som är till försäljning i förhållande till den frekvens med vilken det är möjligt att genomföra försäljningarna har betydelse vid bedömningen av att det finns en avsikt att fortlöpande ha sådana försäljningar.

I ställningstagandet ges även exempel på objektiva omständigheter som har betydelse för att visa att det är sannolikt att en person är en beskattningsbar person när det är fråga om verksamheter som gränsar till privat verksamhet.

Läs mer om Skatteverkets ställningstagande här