Du är här:

Revision av det enhetliga elektroniska rapporterings­formatet

Lotta Eriksson

1 min 2020 - 10 - 22

Vissa noterade företag ska upprätta års- och koncern­redo­visningar i ett format som möjliggör enhetlig elek­tronisk rapportering. Formatet specifi­ceras närmare i Europeiska kommis­sionens s.k. Esef-förordning.


Med anledning av kravet på enhetligt elektro­niskt format, föreslås nu några komplet­terande lagänd­ringar i fråga om revision.

Förslagen innebär att revi­sions­berättelsen för berörda företag ska innehålla ett uttalande om huru­vida års­redo­visningen, och i före­kom­mande fall koncern­redovis­­ningen, är upp­­rättad i överens­stämmelse med kraven på formatet.

På regeringens hemsida går att läsa att förslagen ska stärka investe­rarnas förtro­ende för de finansi­ella rapporter som ett företag upprättar i det enhet­liga elek­troniska formatet.

I propositionen behandlas även riksdagens tillkänna­givande om en över­syn med tillfällig inriktning av de tidsfrister i aktie­bolags­lagen som gäller vid kapital­brist i aktie­bolag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Läs mer om Prop 2020/21:34 här