Du är här:

Utredning ska föreslå förenklingar av 3:12-reglerna

Lotta Eriksson

2 min 2022 - 06 - 01

Regeringen har tillsatt en kommitté som ska utreda hur 3:12-reglerna, de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, kan förenklas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023. 

De särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, är av stor betydelse för att starta, driva och utveckla företag. Regeringen konstaterar dock att reglernas komplexitet har ökat med tiden.

Därför har en kommitté tillsatts, som ska utreda hur 3:12-reglerna kan förenklas. Utredningen ska bland annat lämna förslag på hur de särskilda reglerna kan förenklas.

Uppdraget omfattar exempelvis att:

  • analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas
  • särskilt överväga om en justerad skattesats på utdelning och kapitalvinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital skulle kunna öka utrymmet för förenklingar
  • lämna förslag till de författningsändringar av 3:12-reglerna som
kommittén finner lämpliga
  • vid analysen och utformningen av förslagen till förenklingar hitta en
 balans mellan dels behovet av att stimulera ökat entreprenörskap,
skapandet av fler arbetstillfällen och högre tillväxt, dels 3:12-reglernas syfte att förhindra inkomstomvandling, och
  • redogöra för effekterna av de ändringar i 3:12-reglerna som trädde i
 kraft den 1 januari 2014.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.

Läs mer på regeringens hemsida

Ladda ner kommittédirektivet här